Privacyverklaring Vertaalbureau Vertolk

Als u een vertaling nodig hebt, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij onderkennen het belang van een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens, zodat zij niet door onbevoegden kunnen worden ingezien of voor oneigenlijke doeleinden kunnen worden gebruikt.
Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben getroffen om ze te beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Er zijn in hoofdzaak twee situaties waarin u persoonsgegevens (van uzelf of van derden) aan ons verstrekt: wanneer u ons verzoekt om een offerte uit te brengen voor tolk- of vertaaldiensten en wanneer u ons inschakelt voor de uitvoering van de tolk- of vertaaldiensten. Voornaamste momenten wanneer uw persoonsgegevens gebruikt worden:
– het bespreken van inhoud van uw opdracht in de offertefase en tijdens de uitvoering;
– het uitbrengen van een offerte;
– het afhandelen van jouw betaling;
– overdracht van documenten.
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen worden samengevat onder de noemer “het uitvoeren van diensten”. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel, bijvoorbeeld voor het verzenden van mailings of voor enige andere vorm van werving of reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens evenmin aan enige andere partij ter beschikking stellen.
Vertaalbureau Vertolk verwerkt ook persoonsgegevens, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens van onze website www.vertolk.nl. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij nemen geen besluiten op basis van uw voorkeren op de website.
Vertaalbureau Vertolk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vertaalbureau Vertolk) tussen zit.

Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt voor het uitvoeren van uw opdracht in correspondentie en/of telefonisch.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers. Bovendien waarborgen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens door het need to know-principe te hanteren bij de uitvoering van uw tolk- of vertaalopdracht. Dat betekent in de praktijk dat wij alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens verstrekken die ook feitelijk aan uw tolk- of vertaalopdracht werken.
Uw persoonsgegevens, zowel in digitaal formaat als bijvoorbeeld in kopieën van documenten, zijn beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer voor uitvoering van de opdracht nodig zijn, zullen wij ze vernietigen.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het mailformulier op onze site kunt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:
– recht op inzage van uw persoonsgegevens;
– recht om verwijdering;
– recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
– recht op dataportabiliteit, ofwel het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in de vorm waarin u ze hebt aangeleverd, zodat u ze weer gemakkelijk aan een andere partij kunt verzenden.
Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij ons besluit motiveren.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij die daartoe een geldige reden heeft, verzoeken wij u uw verzoek om inzage, verwijdering etc. te richten aan deze andere partij (de “verwerkingsverantwoordelijke”).
Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Verlies van uw persoonsgegevens

Vertaalbureau Vertolk heeft maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens (ofwel een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Privacy Officer

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Vertaalbureau Vertolk is Marina Chazina:
Weerdestein 93
1083 GG Amsterdam
tel. 0203202155
mob. 0655572355
http://www.vertolk.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Vertaalbureau Vertolk behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.
Deze versie is opgesteld door Vertaalbureau Vertolk in Amsterdam op 16.01.2020