ALGEMENE VOORWAARDEN

Vertolk Vertaalbureau maakt gebruik van Algemene Voorwaarden van NGTV: 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NGTV VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

Definities

Opdrachtgever

1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler heeft gesloten;

2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler te sluiten.

Overeenkomst

(van opdracht) de door vertaler en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden.

Vertaler

de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever Vertaling het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van de vertaler/vertaalster en iedere overeenkomst tussen de vertaler/vertaalster aangesloten bij het NGTV (verder te noemen “de vertaler”)

en een opdrachtgever.

1.2 De vertaler zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of

overeenkomst die hij/zij met een opdrachtgever sluit.

1.3 De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen

waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De vertaler en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7 Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de vertaler. De vertaler draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van vertaler dient te zijn.

2.3 Indien de vertaler in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de vertaler na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties.

2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4 De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. (Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem/haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht en ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs-of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, dient, binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV. Indien geen beroep wordt gedaan op de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV, kan geen beroep worden gedaan op de civiele rechter (zie artikel 12.3 van deze voorwaarden).

7.4 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.

7.5 Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor de vertaler zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien de vertaler met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.

10.3 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dat overleg niet tot een oplossing heeft geleid, moet het geschil eerst nog worden voorgelegd aan de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV, alvorens een beroep op de rechter kan worden gedaan. Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13 – Depositie en inschrijving

13.1 Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.

13.2 NGTV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden op www.ngtv.nl

13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.4 Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.


Algemene voorwaarden van het NGTV voor tolkwerkzaamheden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Tolk: een lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers, alsmede de natuurlijke en rechtspersonen waarvan dit lid zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst;

Opdrachtgever: de contractspartij van de tolk;

Overeenkomst (van opdracht): de door tolk en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot tolkwerkzaamheden;

Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten die de tolk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende tolkwerkzaamheden geldt; en

Verschotten: de kosten die de tolk in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder die van door de tolk ingeschakelde derden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.3 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de tolk niet in de gelegenheid is geweest zich een duidelijk beeld van de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden te vormen.

1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de tolk heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.

1.5 Op alle opdrachten en eventuele vervolgopdrachten tussen de tolk en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de tolk aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

1.7 Het NGTV is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen, of de tolk kan eigen Algemene voorwaarden van toepassing verklaren. De aldus gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten overeenkomst. De geldende versie is te vinden op www.ngtv.nl

Artikel 2 – Wijzigingen

2.1 Wijzigingen in de opdracht en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de tolk en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Indien de opdrachtgever wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de tolk gerechtigd tot aanpassing van het honorarium, de verschotten of de leveringstermijn, of is de tolk bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 3 – Opzegging van de overeenkomst

3.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt nádat de tolk zijn werkzaamheden is aangevangen, is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde voorbereidings-c.q. researchwerkzaamheden

3.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van de werkzaamheden door de tolk, heeft de tolk recht op schadevergoeding, bestaande uit: 75% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging meer dan twee weken voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt; of 100% indien het overeengekomen honorarium indien de opzegging binnen twee weken voor de afgesproken datum/periode plaatsvindt. Deze schadevergoeding is niet verschuldigd indien door de tolk een vervangende opdracht wordt verkregen en aangegaan voor dezelfde datum/periode.

3.4 Bij opzegging is de opdrachtgever in alle gevallen verschuldigd de reeds gemaakte kosten inclusief niet annuleerbare kosten van derden, zoals reis-en verblijfkosten, kosten apparatuur.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 De tolk is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met gebruikmaking van beschikbare vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever aangegeven doel.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft de tolk het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van de tolk voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever al dan niet op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden en verschaft de opdrachtgever informatie over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht.

4.4 De opdrachtgever dient noodzakelijke informatie, zoals agenda, verslagen, presentaties, manuscripten en in het bijzonder teksten die worden opgelezen, ter voorbereiding op de opdracht zodra beschikbaar aan de tolk te verstrekken.

4.5 De tolk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de tolk verstrekte gegevens en informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik daarvan.

4.6 De tolk zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

4.7 De tolk is onafhankelijk in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtgever mag hierin geen inbreuk maken of terzake instructies geven.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom van de tolk

5.1 De tolk zal de gesproken tekst mondeling vertolken.

5.2 Er worden geen opnamen – via audio, video of andere gegevensdragers – gemaakt van de tolkwerkzaamheden, door wie dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken tolk.

5.3 Elk gebruik van het werk van de tolk voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn vastgelegd, is onderworpen aan Nederlands intellectueel eigendomsrecht en vereist voorafgaande toestemming van de tolk alsmede de betaling van een vooraf overeen te komen vergoeding.

5.4 De opdrachtgever vrijwaart de tolk tegen aanspraken van derden wegens gepretendeerde inbreuk op eigendom, octrooi-, auteurs-of andere intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. De tolk kan vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden een voorschot in rekening brengen.

6.2 Werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

6.3 Voor werkzaamheden die moeten worden verricht tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur in de ochtend, in het weekend of op officiële feestdagen wordt 50% toeslag berekend over het honorarium.

6.4 Voor spoedwerkzaamheden wordt 50% extra in rekening gebracht.

6.5 Tenzij anders is overeengekomen dienen declaraties uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Dit betreft een fatale termijn. Na verstrijken van die termijn is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum van het verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Indien de tolk bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het meest recente Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van de tolk op vergoeding van eventuele proceskosten en overige schade.

6.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de tolk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 – Ontbinding

7.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tolk geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de tolk geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de tolk niet in staat is zijn verplichtingen uit overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

8.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de tolk opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door de tolk niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.3 Indien de tolk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever het honorarium voor deze werkzaamheden verschuldigd, alsmede alle gemaakte verschotten. Beide partijen zijn in dat geval bevoegd de overeenkomst, voor het niet uitgevoerde deel, partieel te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4 Indien de omstandigheden genoemd in artikel 8.1 de tolk belemmeren om terug te keren naar huis aan het einde van de afgesproken datum of periode, dan is de opdrachtgever de daarmee gepaard gaande additionele verschotten, zoals reis-en verblijfkosten, aan de tolk verschuldigd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De tolk is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk toerekenbare tekortkoming. De tolk is niet-aansprakelijkheid voor gevolgschade onder welke titel dan ook, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.2 De tolk is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan. Opdrachtgever vrijwaart de tolk voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tolk. Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens de eventuele derden die door de tolk bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

9.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de tolk beperkt tot het bedrag van het gedeclareerde honorarium, althans tot de maximale dekking die de verzekering aan de tolk biedt in voorkomend geval, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in geval van niet deugdelijk functioneren van door de tolk bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

9.5 De tolk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers, behoudens opzet of grove schuld. De tolk is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, daarbij inbegrepen het teloorgaan van de vertrouwelijkheid als gevolg van overheidsmaatregelen op dit vlak.

Artikel 10 – Technische installaties

10.1 De technische installaties moeten in overeenstemming zijn met de ISO-Standaarden die gelden voor simultaan tolken, namelijk: 2603:2016 (permanente installaties), 4043:2016 (mobiele installaties),20108:2017 (kwaliteit en overdracht van geluid en beeld) en 20109:2016 (technische uitrusting).

10.2 De tolk dient direct zicht te hebben op de spreker(s) en visuele hulpmiddelen, zoals een projectiescherm.

10.3 Alle audio-installaties en visuele hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij het tolken moeten binnen direct bereik van de tolk beschikbaar zijn. De tolk is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de staat, kwaliteit of de werking van technische voorzieningen.

10.4 De tolk beoordeelt ter plaatse of de technische installaties adequaat functioneren en voldoen aan de in 13.1 genoemde ISO-Standaarden. Als dit op basis van zijn oordeel niet het geval is, is hij niet gehouden (simultaan) te tolken gedurende de gehele periode van niet adequaat functioneren.

10.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking en inname van mobiele technische apparatuur, zoals koptelefoons en microfoons. Schade aan of verlies van alle technische installaties is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Werkomstandigheden

11.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor normale en goede omstandigheden waaronder de tolkdiensten op zijn of andere locatie dienen te worden verricht. In ieder geval dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door wetgeving in het kader van de arbeidsomstandigheden.

Artikel 12 – Geschillenregeling

12.1 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12.2 De opdrachtgever dient klachten over de werkzaamheden van de tolk binnen bekwame tijd na de uitvoering daarvan, schriftelijk aan de tolk kenbaar te maken. Klachten van de opdrachtgever ontslaan deze niet van zijn betalingsverplichting.

12.3 Indien de klacht niet wordt opgelost, dan dient het geschil, uiterlijk binnen twaalf maanden na indiening van de klacht, schriftelijk te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van het NGTV. Het geschil zal dan kunnen plaatsvinden overeenkomstig het Geschillenreglement van het NGTV, waarin bindend advies is opgenomen.

12.4 Wanneer de opdrachtgever het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie van het NGTV, dan is de tolk aan die keuze gebonden. De tolk, die het geschil aanhangig wil maken bij het Geschillenreglement van het NGTV, dient de opdrachtgever schriftelijk een termijn te gunnen van vijf weken om schriftelijk te laten weten dat de opdrachtgever dat ook wenst, dan wel dat de opdrachtgever voor

beslechting van het geschil kiest door de volgens de wet bevoegde rechter. Heeft de tolk niet binnen vijf weken na het verzoek daartoe een schriftelijke keuze van de opdrachtgever ontvangen, dan is de tolk gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de tolk is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, aanhangig te zijn gemaakt bij de Geschillencommissie van het NGTV, dan wel de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of verjaring overeenkomstig de wet.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40516076.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking.